21-06-2018-11-43-47-6913 (1)

Vad är Osteopati?

Dr. A.T Still Dr. A.T Still

Historia
Begreppet osteopati myntades 1874 av den amerikanske läkaren Andrew Taylor Still. Still hade bland annat varit kirurg under amerikanska inbördeskriget och var praktiserande läkare i Missouri. Hans syn var att fler av dåtidens medicinska behandlingsmetoder var ineffektiva och ibland till och med skadliga och ville utveckla en metod för att bättre främja människors hälsa.

Still studerade människans anatomi ingående och menade att rörelseapparaten kunde ha en stor påverkan på människans hälsotillstånd och vice versa. Om kroppen stimulerades på rätt sätt skulle den ha bättre förutsättningar för att bibehålla hälsa och motstå sjukdom. Utgångspunkten var manuell behandling för att främja cirkulation till kroppens alla vävnader.

Den första osteopatiska skolan öppnade 1892 i Kirksville, Missouri och 1917 öppnade den första europeiska skolan i London. I Amerika utvecklades osteopatyrket mot en mer konventionell läkarroll under tidigt 1900-tal, i Europa bibehölls den manuella praktiken. Idag skiljer sig osteopatutbildningarna markant mellan USA och övriga världen.Osteopatin
 utgår från att kroppen är en helhet med en naturlig kapacitet att balansera och läka sig själv. Denna anpassningsförmågan är en grundförutsättning för hälsa inom osteopatin som anser, belastningar som kroppen bär på, begränsar denna förmåga. Synsättet sammanfaller i mångt och mycket med det Hippokratiska tankesättet. 
Namnet Osteopati är tre ihopsatta delar, Os vilket betyder ben på latin, teo som kommer från teologi, vilket betyder "läran om" samt pati som kommer ifrån patos vilket är utryck för "lidande"."Benets väg till lidandet", ansåg Still att man kunde sammanfatta osteopatin till.
 

Fem modeller för behandling
Det osteopatiska förhållningssättet utgår från fem modeller:

  • Den biomekaniska modellen där hänsyn tas till ledfunktion, kroppshållning, balans av viktbäring och belastning samt proprioception.
  • Den respiratoriska och cirkulatoriska modellen där hänsyn tas till försörjning av syre och näring till kroppens vävnader, bortförsel av metaboliter, förutsättningar för vätskedynamik samt andningsfunktion.
  • Den neurologiska modellen som tar hänsyn till sensorisk aktivitet i smärtreceptorer och det centrala nervsystemet samt påverkan av det icke-viljestyrda nervsystemet.
  • Den biopsykosociala modellen som tar hänsyn till hur psykologiska och sociala faktorer påverkar en individs hälsotillstånd.
  • Den bioenergetiska modellen som tar hänsyn till kroppens förmåga att bibehålla balans mellan energiproduktion och förbrukning, näringsupptag och immunologiska faktorer.

Dessa modeller tillämpas i kombination enligt det som anses mest lämpligt för patienten.

Internationellt
Osteopati har en stark internationell anknytning och är globalt sett ett av de största yrkena inom manuell medicin. Yrket är för närvarande legitimerat i nio europeiska länder, däribland Storbritannien, Finland, Danmark, Schweiz, Island, Portugal och Malta. Även i Australien och Nya Zeeland arbetar osteopater under legitimation. I USA arbetar osteopater under läkarlegitimation och kallas Osteopathic Physicians. Utbildningen har ett annat innehåll än den i Europa och osteopatens roll liknar mer en mer konventionell läkares.
SOF är medlem i European Federation and Forum for Osteopathy, EFFO, som även ingår i Osteopathic International Alliance, OIA. Organisationerna arbetar för att främja osteopatins ställning som en distinkt vårddisciplin samt för att professionen ska få legitimitet i länder där det idag saknas reglering. OIA är officiell samarbetspartner till World Health Organisation, WHO.
För närvarande arbetar OIA och WHO på tre projekt:

  • Uppdatering av  ”WHO Benchmarks in training in practice (2010)”
  • Uppdatering av ”WHO Global Survey on Osteopathy (2014)”
  • Upprättande av nomenklatur över osteopatiska termer

Forskning
Osteopatyrket har alltid haft en vetenskaplig förankring. Osteopater utbildas i att ha ett evidensinformerat förhållningssätt, vilket innebär att undersökning och behandling alltid utgår från bästa möjliga kombination av tillgänglig forskning, egen beprövad erfarenhet och patientens preferenser.

Forskning på osteopatisk behandling utförs på många håll i världen. Bland annat USA, Storbritannien, Australien, Nya Zeeland, Tyskland och Italien för att nämna några. Även några svenska osteopater har börjat få sin forskning publicerad i erkända internationella tidskrifter.

Det finns stark evidens för till exempel behandling av ländryggssmärta, nacksmärta och huvudvärk. Vidare finns evidens för att osteopatisk behandling kan vara effektiv inom alla åldersgrupper.
Flera internationella tidskrifter publicerar peer-reviewed forskning på just osteopati. Som medlem i SOF förväntas du hålla dig uppdaterad med aktuell forskning och därför ingår en prenumeration på tidskriften International Journal of Osteopathic Medicine i medlemskapet.

Det finns flera europeiska organisationer som arbetar med att samla och sammanställa forskning på osteopati, bland annat National Council for Osteopathic Research i Storbritannien och Center for Osteopathic Medical Collaboration i Italien.

osteopath.se - G-J0CNRHMBKB